هرکاری میخوای بکنی بکن

سلام چند روز پیش پس از سالها مقنعه و مانتو اداری پوشیدم هوای گرم با پوشش تیره، گرم تر هم شده بود اما باید کاری که شروع کرده بودم و به سرانجام میرسوندم این جمله مدام تو گوشم تکرار میشد هرکاری دوست داری و برو انجام بده هیییچ کاری نمی تونی بکنی… تو راه رو […]